Thursday, November 17, 2011

jenis-jenis ijtihad

JENIS-JENIS IJTIHAD
IJMA’
Ijma' bermaksud kesepakatan iaitu kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Ijma’ adalah keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad kemudian dirundingkan dan disepakati. Hasil dari ijma’ adalah fatwa, iaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama untuk diikuti oleh seluruh umat. Ijma’ terbahagi kepada dua iaitu Ijma’ Qauli dan Ijma’ Sukuti.
         i.            Ijma' Qauli, iaitu suatu ijma' di mana para ulama' mengeluarkan pendapatnya dengan lisan ataupun tulisan yang menerangkan persetujuannya atas pendapat mujtahid lain di masanya.
      ii.            Ijma' Sukuti, iaitu suatu ijma' di mana para ulama' diam, tidak mengatakan pendapatnya. Diam di sini dianggap menyetujui.

QIYAS
Qiyas bermaksud menggabungkan dan menyamakan iaitu menetapkan sesuatu hukum terhadap sesuatu hal yang belum diterangkan oleh al-Qur’an dan as-Sunnah, dengan dianalogikan kepada hukum sesuatu yang sudah diterangkan hukumnya oleh al-Qur’an / as-Sunnah, kerana ada sebab yang sama. Dalam al-Qur’an maupun al-Hadits tidak dijelaskan. Maka hendaknya kita berijtihad dengan jalan analogi. Contohnya : Menurut al-Qur’an surat al-Jum’ah 9; seseorang dilarang jual beli pada saat mendengar adzan Jummat. Bagaimana hukumnya perbuatan-perbuatan lain ( selain jual beli ) yang dilakukan pada saat mendengar azan Jummat ? Ahli ulama mengqiyaskan kalau jual beli karena dapat mengganggu solat Jummat adalah dilarang, maka demikian pula halnya perbuatan-perbuatan lain, yang dapat mengganggu solat Jummat, juga dilarang. Dalam Islam, Ijma’ dan Qiyas sifatnya darurat, bila memang terdapat hal hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya.

Beberapa definisi Qiyas (analogi)
        i.            Menyimpulkan hukum dari yang asal menuju kepada cabangnya, berdasarkan titik persamaan di antara keduanya.
      ii.            Membuktikan hukum definitif untuk yang definitif lainnya, melalui suatu persamaan di antaranya.
    iii.            Tindakan menganalogikan hukum yang sudah ada penjelasan di dalam Al-Qur'an atau Hadis dengan kasus baru yang memiliki persamaan sebab (iladh).
Qiyas mempunyai 4 rukun iaitu:
        i.            Masalah utama (al-ashl)
Al-ashl merupakan masalah yang telah ditetapkan hukumnya dalam Al Qur’an ataupun Sunnah. Ia disebut pula dengan maqis’alaih (tempat mengqiyaskan) contohnya adalah kesamaran khamar yang ditegaskan hukumnya melalui fiman Allah surat Al-maidah:90 yang bermaksud “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.
      ii.            Masalah cabang (al-far‘u)
Al-far’u adalah hukum syara’ yang terdapat pada Al-ashl yang ditetapkan nash atau ijma’ yang hendak diberlakukan pada furu’ (cabang) dengan cara qiyas
    iii.            Hukum masalah utama (al-hukmu)
Menurut Abu Zahrah hukum ashl itu harus memenuhi syarat berikut.
1) Hukum ashl harus hukum syara’ yang berkaitan dengan amal perbuatan.
2) Hukum ashl tersebut dapat ditelusuri illat (motivasi) hukumnya.
    iv.            Illat
Illat  yang terdapat pada al-ashl memiliki kesamaan dengan 'illat yang terdapat pada far'u, kerana seandainya terjadi perbezaan 'illat, maka tidak boleh dilakukan persamaan (qiyas) dalam keduanya. Qiyas yang tidak terdapat syarat ini, dikatakan oleh para ulama sebagai qiyas ma'a al-fariq. 
Tetapnya hukum asal; hukum asal tidak berubah setelah dilakukan qiyas.
Tidak terdapat nash atau ijma' pada al-far'u, iaitu hukum yang menyelisihi qiyas. Seandaiya terjadi hal ini, maka qiyas itu dihukumi dengan qiyas fasid al-'itibar.
Imam Abu Hanifah berkata: "Tidak sah adanya pensyaratan 'iman' dalam memerdekakan budak sebagai kafarat sumpah diqiyaskan pada  kafarat pembunuhan; kerana pensyaratan itu menyelisihi keumuman nas dalam firman Allah Swt yang bermaksud:
Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, iaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. (Surah Al-Maidah:89). 
Qiyas terbahagi kepada dua iaitu Qiyas Jaliy dan Qiyas Khafiy.
        i.            Qiyas jaliy
Qiyas yang dinyatakan illatnya secara tegas dalam Al Quran dan sunnah atau tidak dinyatakan secara tegas dalam kedua sumber tersebut, tetapi berdasarkan penelitian kuat dugaan bahawa tidak ada perbezaan antara ashl dan cabang dari segi kesamaan illatnya.
      ii.            Qiyas khafiy
Qiyas yang illatnya diistimbathkan atau ditarik dari hukum ashl. Misalnya, mengqiyaskan pembunuhan dengan memakai benda tumpul kepada pembunuha yang menggunakan benda tajam karena ada kesamaan illat antara keduanya, yaitu kesengajaan dan permusuhan pada pembunuhan dengan benda tumpul sebagai mana terdaapt pada pembunuhan dengan menggunakan benda tajam.

ISTIHSAN
Istihsan secara bahasa adalah dari kata bentukan (musytaq) dari al-hasan (apapun yang baik dari sesuatu). Istihsan (Arab: استحسان) adalah kecenderungan seseorang pada sesuatu kerana menganggapnya lebih baik, dan ini boleh bersifat lahiriah (hissiy) ataupun maknawiah meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain. Istihsan menetapkan sesuatu hukum terhadap sesuatu persoalan ijtihadiyah atas dasar prinsip-prinsip umum ajaran Islam seperti keadilan, kasih sayang dan lain-lain oleh para ulama istihsan yang disebut sebagai Qiyas Khofi ( analogi samar-samar ) atau disebut sebagai pengalihan hukum yang diperoleh dengan Qiyas kepada hukum lain atas pertimbangan kemaslahatan umum.
Istihsan dari segi istilah memiliki banyak definisi di kalangan ulama Ushul fiqih. Diantaranya adalah:
1.    Mengeluarkan hukum suatu masalah dari hukum masalah-masalah yang serupa dengannya kepada hukum lain kerana didasarkan hal lain yang lebih kuat dalam pandangan mujtahid.
2.    Dalil yang terdetik dalam diri seorang mujtahid, namun tidak dapat diungkapkannya dengan kata-kata.
3.    Meninggalkan apa yang menjadi konsekwensi qiyas tertentu menuju qiyas yang lebih kuat darinya.
4.    Mengamalkan dalil yang paling kuat di antara dua dalil.
Dari definisi-definisi tersebut, kita dapat simpulkan bahawa inti dari Istihsan adalah ketika seorang mujtahid lebih cenderung dan memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dari hukum yang pertama.
Para ulama yang mendukung penggunaan Istihsan sebagai salah satu sumber penetapan hukum membahagi Istihsan dalam beberapa bahagian berdasarkan 2 sudut pandang yang berbeza iaitu:
1.      Berdasarkan dalil yang melandasinya
                    i.            Istihsan dengan nas. Maknanya adalah meninggalkan hukum berdasarkan qiyas dalam suatu masalah menuju hukum lain yang berbeza yang ditetapkan oleh Al-Qur’an atau Sunnah.
                  ii.            Istihsan dengan ijma’. Maknanya adalah terjadinya sebuah ijma’, baik yang sharih mahupun sukuti terhadap sebuah hukum yang menyelisihi qiyas atau kaidah umum.
                iii.            Istihsan dengan kedaruratan. iaitu ketika seorang mujtahid melihat ada suatu kedaruratan atau kemaslahatan yang menyebabkan ia meninggalkan qiyas, demi memenuhi hajat yang darurat itu atau mencegah kemudharatan.
                iv.            Istihsan dengan ‘urf atau konvensi yang umum berlaku. Ertinya meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi qiyas menuju hukum lain yang berbeza kerana ‘urf yang umum berlaku, baik ‘urf yang bersifat perkataan mahupun perbuatan.

2.      Berdasarkan kuat-tidaknya pengaruhnya
                    i.            Qiyas memiliki kekuatan yang lemah dan Istihsan yang kuat darinya.
                  ii.            Qiyas lebih kuat pengaruhnya dan Istihsan yang lemah pengaruhnya.
                iii.            Qiyas dan Istihsan sama-sama memiliki kekuatan.
                iv.            Qiyas dan Istihsan sama-sama memiliki pengaruh yang lemah
Terdapat dua pandangan besar yang berbeza dalam menyikapi Istihsan sebagai salah satu bahagian cara ijtihad. Berikut ini adalah penjelasan tentang kedua pendapat tersebut beserta dalilnya.
Pendapat pertama, Istihsan dapat digunakan sebagai bagian dari ijtihad dan hujjah. Pendapat ini dipegangi oleh Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Dalil-dalil yang dijadikan pegangan pendapat ini adalah sebagai berikut:
1.      Firman Allah yang bermaksud “Dan ikutilah oleh kalian apa yang terbaik yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian.”  (al-Zumar:55)
Menurut mereka, dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mengikuti yang terbaik, dan perintah menunjukkan bahwa ia adalah wajib. Dan di sini tidak ada hal lain yang memalingkan perintah ini dari hukum wajib. Maka ini menunjukkan bahwa Istihsan adalah hujjah.
2.       Firman Allah: “Dan berikanlah khabar gembira pada hamba-hamba(Ku). (Iaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik (dari)nya...” (al-Zumar: 17-18)
Ayat ini menegaskan pujian Allah bagi hambaNya yang memilih dan mengikuti perkataan yang terbaik, dan pujian tentu tidak ditujukan kecuali untuk sesuatu yang disyariatkan oleh Allah.

3.      Hadis Nabi s.a.w
فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Maksudnya: “Apa yang dipandang kaum muslimin sebagai sesuatu yang baik, maka ia di sisi Allah adalah baik.”
Hadis ini menunjukkan bahawa apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin dengan akal mereka yang sihat, maka demikian ia pun di sisi Allah. Ini menunjukkan kehujjahan Istihsan.

4.      Ijma’
Para ulama telah berijma’ dalam beberapa masalah yang dilandasi oleh Istihsan, seperti:
                                i.            Bolehnya masuk ke dalam hammam tanpa ada penetapan harga tertentu, penggantian air yang digunakan dan jangka waktu pemakaiannya.
                              ii.            Demikian pula dengan bolehnya jual-beli al-Salam (pesan barang bayar di muka), padahal barang yang dimaksudkan belum ada pada saat akad.
Pendapat kedua, Istihsan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah dalam berijtihad. Pendapat ini dipegangi oleh Syafi’iyah dan Zhahiriyah. Para pendukung pendapat ini melandaskan pendapatnya dengan dalil-dalil berikut:
1.      Syariat Islam itu terdiri dari nas al-Qur’an, al-Sunnah atau apa yang dilandaskan pada keduanya. Sementara Istihsan bukan salah dari hal tersebut. Kerana itu ia sama sekali tidak diperlukan dalam menetapkan sebuah hukum.
2.      Firman Allah yang bermaksud: “Wahai kaum beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta ulil amri dari kalangan kalian. Dan jika kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya...” (al-Nisa’ : 59)
Ayat ini menunjukkan kewajiban merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya dalam menyelesaikan suatu masalah, sementara Istihsan tidak termasuk dalam upaya merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, ia tidak dapat diterima.
3.      Jika seorang mujtahid dibenarkan untuk menyimpulkan hukum dengan akalnya atas dasar Istihsan dalam masalah yang tidak memiliki dalil, maka tentu hal yang sama boleh dilakukan oleh seorang awam yang boleh jadi lebih cerdas daripada sang mujtahid. Dan hal ini tidak dikatakan oleh siapapun, kerana seorang mujtahid tidak dibenarkan melakukan Istihsan dengan logikanya sendiri.
4.      Ibn Hazm (w. 456 H) mengatakan: “Para sahabat telah berijma’ untuk tidak menggunakan ra’yu, termasuk di dalamnya Istihsan dan qiyas. Umar bin al-Khathab radhiyallahu ‘anhu mengatakan: ‘Jauhilah para pengguna ra’yu! Karena mereka adalah musuh-musuh Sunnah...”
AL-MURSALAH AL-MURSALIH (ISTIHLAH)
Masalih mursalah dari segi bahasa: Suatu keadaan yang sesuai untuk diadakan hukum syara' kerana boleh mendatangkan kebaikan atau menjauhkan daripada keburukan.
Masalih mursalah menurut istilah: Membuat sesuatu hukum dan undang-undang yang baik dan berfaedah untuk kepentingan manusia dan masyarakat yang tidak ada sebarang nas untuk dijadikan bukti dan dasar sama ada ia boleh dilaksanakan, harus atau tidak boleh dilaksanakan.
Perbezaan antara istihsan dan masalih mursalah ialah : istihsan mempertimbangkan dasar kemaslahan ( kebaikan ) itu dengan disertai dalil al-Qur’an dan al-Hadits yang umum, sedang mashalihul mursalah mempertimbangkan dasar kepentingan dan kegunaan dengan tanpa adanya dalil yang secara tertulis dalam al-Qur’an dan al-Hadits.
Kemaslahatan manusia itu mempunyai tingkat-tingkatan. peringkat pertama lebih utama dari peringkat kedua dan peringkat yang kedua lebih utama dari tingkat yang ketiga. peringkat-peringkat itu ialah Al-Daruriyyah, Al-Hajiyyah, Al-Tahsiniyyah.
        i.            Al-Daruriyyah
Al-Daruriyyah ialah setiap perkara yang yang dimaksudkan oleh Allah untuk dipelihara iaitu agama, jiwa, akal, fikiran, keturunan dan harta. Menurut pandangan syarak kelima-lima perkara ini perlu dalam kehidupan. Sekiranya salah satu daripadanya tiada, kehidupan tidak dapat diteruskan. Oleh itu mengerjakan ibadat diwajibkan untuk menjaga agama. (Mohd Saleh Hj Ahmad 1999:124)
      ii.            Al-Hajiyyah
Al-Hajiyyah ialah perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang dengan kewujudannya akan memudahkan. Namun, ketiadaannya tidaklah begitu menyusahkan. Sebagai contoh, dibolehkan solat jama’ bagi mereka yang bermusafir, ia merupakan keringanan dalam menunaikan solat. Sekiranya tidak dilakukan tidaklah memudaratkan musafir tersebut, kerana solat jamak adalah bertujuan untuk memudahkan musafir menunaikan solat. Maka, hal ini merupakan perbuatan yang diperlukan untuk memperoleh kelonggaran hidup dan menghilangkan kesempitan. (Ibid 1999:124)

    iii.            Al-Tahsiniyyah
ialah maslahah yang apabila tidak dikerjakan, kehidupan tidak mengalami kesulitan tetapi adanya maslahah tersebut ia akan menjadi lebih baik. Oleh yang demikian, ia termasuk dalam usaha-usaha penyempurnaan perkara yang sepatutnya dan menghindari perkara yang tidak sepatutnya. (Ibid 1999:125)
Syarat-syarat penggunaan Mursalih Mursalah adalah:
1.      Al Mursalih Mursalah tidak boleh bertentangan dengan Maqosid Al Syari’ah., dalil-dalil kulli’ semangat ajaran islam dan dalil-dalil juz’i yang qathi wurud dan dalalahnya.
2.      kemaslahatan tersebut harus menyakinkan dalam arti harus ada pembahasan dan penilitian yang rasional serta mendalam sehingga kita yakin menberkan manfaat atau menolak kemudharatan.
3.      kemaslahatan itu bersifat umum.
4.      pelaksanaan tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar.

ISTISHAB
Al-Istishab pada sudut bahasa ialah : bersahabat, bersama, tuntut persahabatan atau sentiasa seiring.( Abd Latif Muda & Rosmawati Ali@Mat Zain 2001). Istishab menurut istilah pula ialah dalil yang menilai tetapnya suatu perkara selagi tidak ada sesuatu mengubahnya. Erti kata lain, ketetapan pada masa lalu berdasarkan hukum asal terus menerus berlaku untuk masa kini dan akan datang.

No comments:

Post a Comment